Press room

Archived press releases
Journalist FAQs
Journalist questions about fitness to practise hearings
Press office contacts

Campaigns
Events
Market research
News
Social media
Position statements
HCPC blog
Mobile apps
Fitness to practise media
Links
Market research
Home > Media and Events > Press room

Paramedic suspended for nine months on grounds of his conviction/ Atal parafeddyg o'i waith am naw mis oherwydd ei euogfarn

05/01/2017

Paramedic suspended / Atal parafeddyg

Paramedic Gary Evans has been suspended for a period of nine months on grounds of his conviction of inflicting grievous bodily harm whilst employed for the Welsh Ambulance Service.

A panel of the HCPC Conduct and Competence Committee heard that an incident took place at Mr Evan’s home on 26 September 2015, following which he was charged with assault of Person A and convicted of inflicting grievous bodily harm, contrary to Section 20 of the Offences Against the Person Act 1861.

The Panel further heard that on 9 November 2015, at Cardiff Crown Court, Mr Evans was sentenced to 10 months’ imprisonment, suspended for 18 months , with a restraining order; requirements to carry out 250 hours of unpaid work; 25 days of rehabilitation activity; and to pay costs and a victim surcharge.

Panel Chair Brian Wroe commented:

“The Panel was of the view that the nature and circumstances of the offence are very serious. The Panel was satisfied that nine months sufficiently marked the seriousness of the case, gave Mr Evans long enough to remedy matters and would result in a review taking place after the expiry of the criminal sentence.”

The Panel concluded to suspend the name of Gary Evans for a period of 9 months from the 10 January 2017 with an interim order to cover the appeal period. The order will be reviewed again before its expiry on 11 October 2017.

Gary Evans was present and represented by Mr Andrew Jones, a Lay Representative.

-ENDS-

Mae’r parafeddyg Gary Evans wedi’i atal o’i waith am gyfnod o naw mis oherwydd ei euogfarn am beri niwed corfforol difrifol tra’r oedd yng nghyflogaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Clywodd panel o Bwyllgor Ymddygiad a Chymhwysedd Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal fod yna ddigwyddiad wedi bod yng nghartref Mr Evans ar y 26ain o Fedi, 2015, ac yn dilyn hynny, cafodd ei gyhuddo o ymosod ar Berson A a’i euogfarnu o beri niwed corfforol difrifol, yn groes i Adran 20 Deddf Troseddau Corfforol 1861.

Clywodd y Panel hefyd fod Mr Evans ar y 9fed o Dachwedd, 2015, yn Llys y Goron Caerdydd wedi’i ddedfrydu i 10 mis o garchar, wedi’i ohirio am 18 mis, â gorchymyn atal; rheidrwydd i wneud 250 awr o waith di-dâl; 25 niwrnod o weithgareddau adsefydlu; a thalu costau a gordal dioddefwyr.

Dywedodd Cadeirydd y Panel, Brian Wroe:

“Barn y Panel oedd bod natur ac amgylchiadau’r drosedd yn ddifrifol iawn.  Roedd y Panel yn fodlon fod naw mis yn nodi difrifoldeb yr achos yn ddigonol, ac yn rhoi digon o amser i Mr Evans unioni pethau, a byddai’n arwain at gynnal adolygiad ar ôl i’r ddedfryd droseddol ddirwyn i ben.”

Casglodd y Panel y dylid gwahardd enw Gary Evans am gyfnod o 9 mis o’r 10fed o Ionawr, 2017, â gorchymyn dros dro i gwmpasu’r cyfnod apelio.  Adolygir y gorchymyn eto cyn iddo ddirwyn i ben ar yr 11eg o Hydref, 2017.

Roedd Gary Evans yn bresennol ac fe’i cynrychiolwyd gan Mr Andrew Jones, Cynrychiolydd Lleyg.

-DIWEDD-

Notes to Editors:

1. The Health and Care Professions Council is an independent regulator set up by the Health and Social Work Professions Order 2001. The HCPC keeps a register for 16 different health and care professions and only registers people who meet the standards it sets for their training, professional skills, behaviour and health. The HCPC will take action against professionals who do not meet these standards or who use a protected title illegally.

2. Full details of this hearing will be posted online here: http://www.hcpc-uk.org/complaints/hearings/index.asp?id=7522&month=12&year=2016&EventType=H
3. Information about the HCPC’s fitness to practise proceedings can be found on the HCPC website here: www.hcpc-uk.org/complaints

4. Anyone can contact us and raise a concern about a professional on our Register. This includes members of the public, employers, the police and other professionals. For more information visit www.hcpc-uk.org/complaints

5. The HCPC currently regulates the following 16 professions. Each of these professions has one or more ‘protected titles’. Anyone who uses one of these titles must register with the HCPC. To see the full list of protected titles please see www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles

Arts therapists
Biomedical scientists
Chiropodists / podiatrists
Clinical scientists
Dietitians
Hearing aid dispensers
Occupational therapists
Operating department practitioners
Orthoptists
Paramedics
Physiotherapists
Practitioner psychologists
Prosthetists / orthotists
Radiographers
Social workers in England
Speech and language therapists

6. The HCPC regulates social workers in England. Social workers in Northern Ireland, Scotland and Wales are separately regulated by the relevant Care Council in that country.

Nodiadau i Olygyddion:

1. Rheoleiddiwr annibynnol yw’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a sefydlwyd gan Orchymyn Proffesiynau Iechyd a Gofal 2001. Mae’r HCPC yn cadw cofrestr ar gyfer 16 o wahanol broffesiynau iechyd a gofal a dim ond yn cofrestru pobl sy’n cyflawni'r safonau y mae’n eu gosod ar gyfer eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd. Bydd yr HCPC yn gweithredu yn erbyn gweithwyr broffesiynol nad ydynt yn cyflawni’r safonau hyn neu sy’n defnyddio teitl gwarchodedig yn anghyfreithlon.

2. Bydd manylion llawn y gwrandawiad hwn yn cael eu postio ar-lein yma: http://www.hpc-uk.org/complaints/hearings/archive/index.asp?id=7522

3. Mae gwybodaeth am achosion ffitrwydd i ymarfer HCPC ar gael ar wefan yr HCPC yma: www.hcpc-uk.org/complaints

4. Gall unrhyw un gysylltu â ni a lleisio pryder am weithiwr proffesiynol ar ein Cofrestr. Mae hyn yn cynnwys aelodau'r cyhoedd, cyflogwyr, yr heddlu a gweithwyr proffesiynol eraill. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.hcpc-uk.org/complaints

5. Ar hyn o bryd, mae’r HCPC yn rheoleiddio’r 16 proffesiwn canlynol. Mae gan bob un o’r proffesiynau hyn un neu fwy o ‘deitlau gwarchodedig’. Rhaid i unrhyw un sy’n defnyddio un o’r teitlau hyn gofrestru gyda'r HCPC. I weld y rhestr lawn o deitlau gwarchodedig, ewch i www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles

Therapyddion celfyddydol
Gwyddonwyr biofeddygol
Ciropodyddion / podiatryddion
Gwyddonwyr clinigol
Dietegwyr
Cyflenwyr cymhorthion clyw
Therapyddion galwedigaethol
Ymarferwyr adrannau llawdriniaeth
Orthoptyddion
Parafeddygon
Ffisiotherapyddion
Ymarferwyr seicoleg
Prosthetyddion / orthotyddion
Radiograffyddion
Gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr
Therapyddion iaith a lleferydd

6. Yr HCPC sy’n rheoleiddio gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr. Mae gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn cael eu rheoleiddio gan y Cyngor Gofal perthnasol yn y wlad honno.

 

Caitlin Drysdale
44 (0)20 7840 9806
Print  Print page