Press room

Archived press releases
Journalist FAQs
Journalist questions about fitness to practise hearings
Press office contacts

Campaigns
Events
Market research
News
Social media
Position statements
HCPC blog
Mobile apps
Fitness to practise media
Links
Market research
Home > Media and Events > Press room

Social worker struck off on grounds of conviction and misconduct / Gwahardd gweithiwr cymdeithasol yn barhaol ar sail euogfarn a chamymddwyn

03/01/2017 - 15:00

Social worker struck off / Gwahardd gweithiwr cymdeithasol

Emmanuel N Abeti has been struck off the HCPC Register on the grounds of misconduct and conviction whilst registered as a social worker.

A panel of the HCPC Conduct and Competence Committee heard that Mr Abeti was convicted at Cardiff and the Vale of Glamorgan Magistrates’ Court on 12 December 2012 of driving a motor vehicle whilst over the drink-drive limit. He was further convicted on two separate occasions in 2013 of two counts of driving whilst disqualified and two counts of driving whilst uninsured.

The Panel further heard that Mr Abeti did not disclose his convictions to the HCPC during his registration process, instead only informing the HCPC via email at a later date.

Panel Chair Polly Clarke commented:

“The Panel noted the complete lack of any acknowledgement by Mr Abeti of the seriousness of driving with excess alcohol or driving when disqualified and uninsured. The Panel considered that there remained a risk of repetition given the number of convictions for similar offences within a twelve month period and the lack of any evidence of remediation.”

The Panel ordered for the name of Emmanuel N Abeti to be struck off the HCPC Register.

Mr Abeti was neither present nor represented at the hearing.

-ENDS-

Tynnwyd enw Emmanuel N Abeti oddi ar Gofrestr Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ar sail camymddwyn ac euogfarn tra’r oedd wedi’i gofrestru fel gweithiwr cymdeithasol.  

Clywodd panel o Bwyllgor Ymddygiad a Chymhwysedd Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal fod Mr Abeti wedi’i euogfarnu gan Lys Ynadon Caerdydd a Bro Morgannwg ar y 12fed o Ragfyr, 2012 o yrru cerbyd modur tra’r oedd dros y terfyn yfed a gyrru.  Fe’i cafwyd yn euog hefyd ar ddwy adeg wahanol yn 2013 o ddau gyhuddiad o yrru tra’r oedd wedi’i atal rhag gyrru ac o ddau gyhuddiad o yrru heb yswiriant.  

Clywodd y Panel hefyd nad oedd Mr Abeti wedi datgelu’i euogfarnau wrth y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal yn ystod ei broses gofrestru, ac yn lle hynny, fe wnaeth hysbysu’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal drwy e-bost yn ddiweddarach.

Dywedodd Cadeirydd y Panel, Polly Clarke:

“Nododd y Panel y diffyg llwyr o unrhyw gydnabyddiaeth gan Mr Abeti o ddifrifoldeb gyrru â gormod o alcohol neu o yrru wedi’i atal a heb yswiriant.  Ystyriodd y Panel fod yna risg yn parhau o aildroseddu, o ystyried nifer yr euogfarnau am droseddau cyffelyb o fewn cyfnod o ddeuddeg mis a diffyg unrhyw dystiolaeth o adferiad.”

Gorchmynnodd y Panel i enw Emmanuel N Abeti gael ei dynnu oddi ar Gofrestr Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Nid oedd Mr Abeti yn bresennol yn y gwrandawiad nac yn cael ei gynrychioli yno.

-DIWEDD-

Notes to Editors:

1. The Health and Care Professions Council is an independent regulator set up by the Health and Social Work Professions Order 2001. The HCPC keeps a register for 16 different health and care professions and only registers people who meet the standards it sets for their training, professional skills, behaviour and health. The HCPC will take action against professionals who do not meet these standards or who use a protected title illegally.

2. Full details of this hearing will be posted online here: http://www.hcpc-uk.org/complaints/hearings/index.asp?id=7405&month=12&year=2016&EventType=H

3. Information about the HCPC’s fitness to practise proceedings can be found on the HCPC website here: www.hcpc-uk.org/complaints

4. Anyone can contact us and raise a concern about a professional on our Register. This includes members of the public, employers, the police and other professionals. For more information visit www.hcpc-uk.org/complaints

5. The HCPC currently regulates the following 16 professions. Each of these professions has one or more ‘protected titles’. Anyone who uses one of these titles must register with the HCPC. To see the full list of protected titles please see www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Arts therapists
Biomedical scientists
Chiropodists / podiatrists
Clinical scientists
Dietitians
Hearing aid dispensers
Occupational therapists
Operating department practitioners
Orthoptists
Paramedics
Physiotherapists
Practitioner psychologists
Prosthetists / orthotists
Radiographers
Social workers in England
Speech and language therapists

6. The HCPC regulates social workers in England. Social workers in Northern Ireland, Scotland and Wales are separately regulated by the relevant Care Council in that country.

Nodiadau i Olygyddion:

1. Rheoleiddiwr annibynnol yw’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a sefydlwyd gan Orchymyn Proffesiynau Iechyd a Gofal 2001. Mae’r HCPC yn cadw cofrestr ar gyfer 16 o wahanol broffesiynau iechyd a gofal a dim ond yn cofrestru pobl sy’n cyflawni'r safonau y mae’n eu gosod ar gyfer eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd. Bydd yr HCPC yn gweithredu yn erbyn gweithwyr broffesiynol nad ydynt yn cyflawni’r safonau hyn neu sy’n defnyddio teitl gwarchodedig yn anghyfreithlon.

2. Bydd manylion llawn y gwrandawiad hwn yn cael eu postio ar-lein yma: http://www.hcpc-uk.org/complaints/hearings/index.asp?id=7405&month=12&year=2016&EventType=H

3. Mae gwybodaeth am achosion ffitrwydd i ymarfer HCPC ar gael ar wefan yr HCPC yma: www.hcpc-uk.org/complaints

4. Gall unrhyw un gysylltu â ni a lleisio pryder am weithiwr proffesiynol ar ein Cofrestr. Mae hyn yn cynnwys aelodau'r cyhoedd, cyflogwyr, yr heddlu a gweithwyr proffesiynol eraill. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.hcpc-uk.org/complaints

5. Ar hyn o bryd, mae’r HCPC yn rheoleiddio’r 16 proffesiwn canlynol. Mae gan bob un o’r proffesiynau hyn un neu fwy o ‘deitlau gwarchodedig’. Rhaid i unrhyw un sy’n defnyddio un o’r teitlau hyn gofrestru gyda'r HCPC. I weld y rhestr lawn o deitlau gwarchodedig, ewch i www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles

Therapyddion celfyddydol
Gwyddonwyr biofeddygol
Ciropodyddion / podiatryddion
Gwyddonwyr clinigol
Dietegwyr
Cyflenwyr cymhorthion clyw
Therapyddion galwedigaethol
Ymarferwyr adrannau llawdriniaeth
Orthoptyddion
Parafeddygon
Ffisiotherapyddion
Ymarferwyr seicoleg
Prosthetyddion / orthotyddion
Radiograffyddion
Gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr
Therapyddion iaith a lleferydd

6. Yr HCPC sy’n rheoleiddio gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr. Mae gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn cael eu rheoleiddio gan y Cyngor Gofal perthnasol yn y wlad honno.


 

Caitlin Drysdale
44 (0)20 7840 9806
Print  Print page